BRUGERAFTALE

PRÆAMBEL

Opdateret november 2016.

Denne brugeraftale (”Aftalen”) finder anvendelse for Floragora IVS, der fungerer som Floragora, Kronprinsensgade 2, 2. sal, 1114 Kbh. K, Danmark, (+45) 60 62 93 90, CVR-nummer 37549517 (” Selskabet “) vedrørende online-markedspladsen Floragora.dk (” Produktet “).

Hvis Kunden har indsigelser mod de vilkår og betingelser, der er fastsat heri, må Kunden ikke bruge Produktet på nogen måde. Adgang til og brug af Produktet udgør Kundens accept af disse vilkår og betingelser og alle andre juridiske meddelelser og erklæringer, der findes på Selskabets hjemmeside eller i andre Operative aftaler.

Denne aftale udgør sammen med slutbrugerlicensaftalen de operative aftaler (“Operative Aftaler”), som ændret fra tid til anden og som er fastsatte vilkår med udgangspunkt i hvilke, Selskabet leverer Produktet og ydelser til Kunden.

1. INTRODUKTION

1.1. Denne aftale er indgået mellem Selskabet og Kunden.

1.2. Selskabet er registreret i Danmark.

1.3. Selskabet tilbyder et produkt, hvor Kunden kan oprette rubrikannoncer relateret til planter for at opnå bytte-, bortgivnings-, salgs- og/eller købsaftaler.

1.4. De Operative Aftaler vil påbegynde den dato, hvor Kunden påbegynder brug af Produktet og vil fortsætte medmindre eller indtil den opsiges af en af parterne.

2 FORTOLKNING AF VILKÅR

2.1. I denne aftale:

(A) “Bank”: den bank som Kunden har valgt som betalingsmiddel til Selskabet.

(B) “Konflikt”, enten:

konfliktsituation, når Kunden er overbevist om, at Selskabet som følge af en handling eller passivitet har brudt et eller flere forhold i de operative aftaler; eller konfliktsituation, når Selskabet med rimelighed mener, at Kunden som følge af en handling eller passivitet har brudt et eller flere forholdene i de operative aftaler.

(C) “Instruktion” forstås som en instruktion, der gives fra Kunden til Produktet.

(D) “Profil” betyder de oplysninger om Kunden, som Kunden giver til Selskabet ved registrering og brugen af et abonnement.

(E) “Produkt” betyder, Produktet der leveres af Selskabet til Kunden, som anført i paragraf 5.

(F) “Server” betyder det eller de dataopbevaringsmedier, som muliggør Produktets funktion.

(G) “Tjenester”: enhver af Selskabets websider, Produkt, indhold, database og/eller data.

(H) “Websted” forstås som Selskabets hjemmeside på www.Floragora.dk eller en anden hjemmeside, som Selskabet opretholder fra tid til anden med adgang for Kunderne.

2.2. Ord betegnende ental omfatter også flertal og omvendt; ord, som angiver et køn, omfatter alle køn; og ord, der betegner personer, omfatter selskaber, partnerskaber og andre personlige enheder samt alle andre juridiske enheder – og omvendt.

2.3. Medmindre andet er angivet, er en henvisning til en klausul eller part en henvisning til henholdsvis en klausul i eller en part til denne aftale.

2.4. Aftalens overskrifter er indsat til orientering og påvirker ikke indholdet i denne aftale.

3 RISIKOFORHOLD

3.1. Selskabet giver ikke rådgivning vedrørende handler imellem brugere.

3.2. Handel kan være uegnet for nogle Kunder, og Kunden skal sikre, at han eller hun forstår alle risici med hensyn til salgs-, købs- eller bytteaftaler samt søge uafhængig rådgivning, hvis nødvendigt.

3.3. Selskabet er ikke forpligtet til at vurdere egnetheden af salgs-, købs-, bortgivnings- eller bytteaftaler, som Kunden vælger at engagere sig i.

3.4. Enhver beslutning, som Kunden foretager, sker alene for hans eller hendes egen risiko.

3.5. Salgs-, købs-, bortgivnings- eller bytteaftaler vil indebære forskellige risici. I nogle tilfælde vil risikoen være større end andre. Kunden accepterer disse risici.

3.6. Imens Kunden bruger Produktet til at skabe salgs-, købs-, bortgivnings- eller bytteaftaler, er Kunden er ansvarlig for risikoen for økonomiske tab som følge af:

(A) Kundens eller Selskabets hardware- eller softwarefejl, funktionsfejl eller forkert brug;

(B) dårlig internetforbindelse enten på Kundens side eller Selskabets side eller begge;

(C) forkerte indstillinger i Produktet;

(D) forsinkede opdateringer;

3.7. I tilfælde af force majeure skal Kunden acceptere risikoen for økonomiske tab.

3.8. Dette afsnit oplyser ikke om alle de risici og andre væsentlige aspekter af salgs-, købs-, bortgivnings- eller bytteaftaler. Kunden må ikke bruge Produktet medmindre, at Kunden forstår karakteren og omfanget af Kundens risikoeksponering.

 

4 PROFILAKTIVERING

4.1. Kundens profil og abonnement aktiveres af Kunden, når Kunden registrerer sig som bruger med et login til Produktet.

5 PRODUKTET

5.1. Selskabet giver Kunden adgang til Produktet, hvor Kunden er i stand til at skabe rubrikannoncer til at bytte, bortgive, købe og sælge planter til havebrug.

5.2. Produktet vil i overensstemmelse med de oplysninger, som Kunden stiller til rådighed, offentliggøre information på en online markedsplads-hjemmeside og i nogle tilfælde på andre platforme for at maksimere eksponeringen af kundernes rubrikannoncer.

5.3. Med hensyn til de faktiske transaktioner (bytte-, bortgivnings-, købs eller salgsaftaler) er Kunden ansvarlig i henhold til den indgåede aftale med enhver transaktionspartner. Selskabet er under ingen omstændigheder ansvarlig for foranstaltninger med hensyn til faktiske transaktioner, som er indgået imellem Kunder.

5.4. Selskabet er aldrig ansvarlig for eventuelle handlinger vedrørende de faktiske transaktioner, de oplysninger, som stilles til rådighed af Kunden, eller eventuelle situationer, der opstår som konsekvens heraf.

5.5. Kunden er ikke berettiget til at bede Selskabet om at levere rådgivning vedrørende vurdering og rådgivning i forhold til rimelighed eller hensigtsmæssighed af en tidligere, igangværende eller planlagt transaktion.

5.6. Selskabet kan til enhver tid og efter eget skøn give oplysninger i nyhedsbreve, på sin hjemmeside eller levere dem til Kunden på anden måde. Selskabet vil ikke være ansvarlig for sådanne oplysninger, og Selskabet giver ingen repræsentation eller garantier med hensyn til nøjagtigheden, korrekthed eller fuldstændighed, egnethed, virkning eller konsekvenser for Kunden af sådanne oplysninger. Oplysningerne på Selskabets hjemmeside eller i nyhedsbreve er udelukkende ment til at hjælpe Kunden med at indgå transaktioner og give inspiration til havearbejde og udgør ikke transaktionsrådgivning.

6 VEJLEDNING

6.1. I forhold til en hvilken som helst Instruktion givet fra Produktet til Kundens transaktionsmodpart handler Selskabet udelukkende på Kundens vegne og ikke som agent for Kunden.

6.2. Hvis Kunden handler i forhold til eller på vegne af en anden, uanset om Kunden identificerer denne person, skal Selskabet ikke acceptere personen som en indirekte kunde og accepterer ingen forpligtelse i forhold til denne person, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

7 PERSONOPLYSNINGER

7.1. Selskabet kan bruge, opbevare eller på anden måde behandle personoplysninger, som Kunden giver adgang til i forbindelse med levering af Produktet.

7.2. Kunden accepterer, at Selskabet kan videregive data om Kunden, som Kunden har givet, til andre virksomheder i Selskabets koncern og til eksterne virksomheder eller underleverandører, for at Selskabet kan behandle og / eller analysere data med henblik på løbende at forbedre Produktet. Hvis Kunden ikke ønsker, at Kundens personlige data skal anvendes til sådanne formål, skal Kunden straks slette Kundens brugerkonto.

7.3. Sådanne personlige oplysninger kan også bruges til markedsføring eller til at foretage markedsundersøgelser for Selskabet eller andre selskaber i sin gruppe, der kan bruge de personlige oplysninger til at skabe opmærksomhed over for Kunden i forhold til lignende eller supplerende produkter og tjenester, der kan være af interesse for Kunden, samt til at bistå med en effektiv levering af Produktet. Hvis Kunden ikke ønsker, at Kundens personoplysninger skal anvendes til sådanne formål, skal Kunden straks slette Kundens brugerkonto.

7.4. Telefonsamtaler mellem Kunden og Selskabet kan blive optaget. Alle anmodninger modtaget telefonisk vil være bindende, som hvis modtaget skriftligt. Eventuelle optagelser kan være og forblive den eneste dokumentation, som Selskabet opbevarer og vil blive accepteret af Kunden som afgørende bevis for anmodninger eller samtaler. Kunden accepterer, at Selskabet kan levere kopier af udskrifter af sådanne optagelser til en domstol, regulerende eller statslig myndighed.

8 FORTROLIGHED

8.1. Dataene, som Selskabet har om Kunden, er fortrolige og vil ikke blive brugt til andre formål end i forbindelse med levering af Produktet.

8.2. Data af fortrolig karakter vil blive behandlet som sådan forudsat, at sådanne oplysninger ikke allerede er i det offentlige rum. Data af fortrolig karakter vil kun blive videregivet til andre end et datterselskab af Selskabet i følgende tilfælde:

(A) hvor det er påkrævet ved lov eller efter anmodning fra en regulerende myndighed, der har rettigheder i forhold til eller på anden måde jurisdiktion over Selskabet (eller enhver respektiv associeret myndighedsorganisation);

(B) for at undersøge eller forebygge svig eller anden ulovlig aktivitet;

(C) til tredjemand i forbindelse med Selskabets levering af Produktet til Kunden;

(D) hvis det er i offentlighedens interesse at videregive sådanne oplysninger; eller

(E) ved Kundens anmodning eller med Kundens samtykke.

(F) i forbindelse med aktiviteter beskrevet i punkt 7 Personoplysninger

9 SAMTYKKE TIL DIREKTE KONTAKT

9.1. Kunden giver udtrykkeligt Selskabet tilladelse til, med henblik på at administrere vilkårene for de operative aftaler eller på anden måde at markedsføre tjenester og produkter, fra tid til anden at tage direkte kontakt til Kunden via telefon, e-mail eller på anden måde.

9.2. Kunden giver sit samtykke til sådan kommunikation og anerkender, at sådanne meddelelser ikke vil anses for en misligholdelse af nogen af Kundens rettigheder i forhold til alle regler for databeskyttelse og regler om privatlivets fred.

10 KLAGER OG TVISTER

10.1. Hvis nogen konfliktsituation opstår, og Kunden er overbevist om, at Selskabet som følge af en handling eller passivitet har brudt et eller flere af de operative aftaler, har Kunden ret til at indgive en klage til Selskabet, så snart det er praktisk muligt, efter situationen er opstået.

10.2. En klage skal indeholde:

(A) Kundens fornavn og efternavn (eller firmanavn, hvis Kunden er en juridisk enhed);

(B) Kundens login-informationer til Produktet;

(C) oplysninger om, hvornår konflikten først opstod (dato og tid i Kundens tidszone);

(D) beskrivelse af konfliktsituationen.

10.3. Selskabet har ret til at vælge metoden til konfliktløsning efter eget skøn.

10.4. Hvis Kunden er utilfreds med resultatet af undersøgelsen eller med nogen handling fra Selskabet som følge heraf, kan Kunden henvende sig med klagen til de danske domstole.

10.5. Selskabet er ikke ansvarlig i forhold Kunden, hvis Kunden af en eller anden grund har modtaget færre penge eller planter af en lavere kvalitet eller kvantitet, end Kunden havde forventet, eller hvis Kunden har lidt et tab som følge af uafsluttet transaktion, som Kunden havde til hensigt at gennemføre.

 

11 FORCE MAJEURE

11.1. Selskabet kan ud fra en rimelig bedømmelse fastslå, at der foreligger en force majeure-begivenhed, i hvilket tilfælde Selskabet vil, når tiden er inde, tage rimelige skridt i forhold til at informere Kunden.

11.2. En force majeure-begivenhed omfatter uden begrænsning: enhver handling, begivenhed eller hændelse (herunder, uden begrænsning, strejker, optøjer eller borgerlige uroligheder, terror, krig, ulykke, brand, oversvømmelse, storm, afbrydelse af strømforsyning, elektronisk svigt, svigt i kommunikationsudstyr eller leverandørsvigt, lovbestemmelser, lockout, hacking), der i Selskabets rimelige mening, forhindrer Selskabet i at levere Produktet til Kunden.

11.3. Hvis Selskabet ud fra en rimelig bedømmelse fastslår, at der eksisterer en force majeure-begivenhed (med forbehold for andre rettigheder i henhold til de operative aftaler), kan Selskabet uden forudgående skriftlig varsel og til enhver tid tage et af følgende skridt:

(A) suspendere eller ændre anvendelsen af enhver eller alle betingelserne i de operative aftaler i det omfang, at force majeure-begivenheden gør det umuligt eller upraktisk for Selskabet at overholde dem; eller

(B) træffe eller undlade at træffe alle sådanne andre foranstaltninger, som Selskabet anser for at være rimeligt passende efter omstændighederne med hensyn til Selskabet, Kunden og andre kunder.

11.4. Selskabet er ikke ansvarlig over for Kunden i forhold til direkte, indirekte, følgeskader eller ikke-økonomisk skade (følelsesmæssigt stress etc.).

12 BEGRÆNSNINGER AF ANSVAR OG ERSTATNING

12.1. I tilfælde af at Selskabet giver oplysninger til Kunden, er Selskabet ikke ansvarlig for, hvorvidt disse oplysninger er profitable for Kunden. Kunden anerkender, at Selskabet ikke skal, med udtagelse af bedrageri, forsætlig misligholdelse eller grov uagtsomhed, gøres ansvarlig for eventuelle tab, omkostninger, udgifter eller skader lidt af Kunden som følge af unøjagtigheder eller fejl i informationer, der gives til Kunden herunder.

12.2. Selskabet vil ikke være ansvarlig for tab eller udgifter afholdt af Kunden i forbindelse med eller som direkte eller indirekte følge af:

(A) fejl eller svigt i driften af Produktet;

(B) Selskabets mangler i forhold til at udføre nogle af sine forpligtelser i henhold til operative aftaler som følge af en årsag uden for Selskabets kontrol; eller

(C) handlinger, udeladelser eller forsømmelser af tredjemand.

12.3. Kunden skal friholde Selskabet samt holde Selskabet skadesløs med hensyn til alle forpligtelser, omkostninger, krav og udgifter af enhver art overhovedet, som Selskabet lider af eller pådrager som en direkte eller indirekte følge af Kundens manglende udførelse af nogen af Kundens forpligtelser i henhold til operative aftaler.

12.4. Selskabet skal under ingen omstændigheder være ansvarlig over for Kunden i forhold til eventuelle direkte tab, følgeskader, direkte eller indirekte tab, tab af fortjeneste, tab af muligheder, omkostninger, udgifter eller skader, som Kunden måtte lide i forhold til de operative aftaler.

13 PRIS, BETALING OG FORTRYDELSESRET

13.1. Selskabet er berettiget til at justere priserne for Kundens abonnement uden yderligere varsel.

13.2. Medmindre Kunden har opsagt aftalen ifølge afsnit 14.2, vil Selskabet automatisk ved begyndelsen af hver faktureringsperiode overføre abonnementsgebyret for Kundens abonnement fra Kundens bankkonto – som oplyst af Kunden, når Kunden opretter en profil – til Selskabets bankkonto.

13.3. Selskabet vil give kvitteringer for alle abonnementsbetaling ved at gøre dem tilgængelige i Produktet og via e-mail.

13.5 Ved at logge ind i Produktet ved hjælp af Kundens individuelle brugernavn og adgangskode anses produktet for at være taget i brug, og fortrydelsesretten er ugyldig.

13.6. Forsinkede betalinger skal anses som en væsentlig misligholdelse af aftalen og begrunder, at Selskabet kan opsige Aftalen.

13.7. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt til skriftligt, anses alle betalinger fra Kunden til Selskabet som endelige.

14 ÆNDRING OG OPSIGELSE

14.1. Kunden anerkender, at Selskabet har ret til at ændre vilkårene for de operative aftaler til enhver tid.

14.2 Kunden kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning i slutningen af Kundens aktuelle faktureringsperiode ved lukke sin brugerkonto.

14.3. Selskabet kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning ved at give Kunden skriftlig besked via e-mail.

14.4. En sådan opsigelse vil ikke påvirke den forpligtelse, som allerede er blevet indgået af Kunden med hensyn til at bytte, bortgive, købe eller sælge i relation til andre kunder.

15 LOVVALG OG VÆRNETING

15.1. Denne aftale og andre juridiske spørgsmål er underlagt, og skal fortolkes i overensstemmelse med, lovgivningen i Danmark.

15.2. Med hensyn til eventuelle sager er Kunden uigenkaldeligt:

(A) enig i, at domstolene i Danmark har enekompetence til at afgøre enhver sag,

(B), at domstolene i enhver tvist er danske domstole, og at sag kun kan anlægges på det sted, hvor sagsøgte har bopæl eller forretningsted

16 DIVERSE

16.1. Selskabet har ret til at suspendere Kundens profil på ethvert tidspunkt, hvis der foreligger en god grund – både ved at – eller uden at – underrette Kunden skriftligt via e-mail.

16.2. Selskabet har ret til på ethvert tidspunkt at opgradere eller / og ændre / slette eller ændre Produktet.

16.3. Selskabet har ret til at anvende enhver information givet af Kunden med hensyn til at udarbejde statistikker, rapporter etc.

16.4. I tilfælde af at der opstår en situation, som ikke er omfattet af de operative aftaler, vil Selskabet løse spørgsmålet på grundlag af god tro og i givet fald ved at træffe sådanne foranstaltninger, som er i overensstemmelse med eksisterende markedspraksis.

16.5. Ingen enkel eller delvis udøvelse af – eller manglende eller forsinket udøvelse af nogen rettighed, beføjelse eller retsmiddel (under Aftalen eller ved lov) fra Selskabets side – skal udgøre et afkald fra Selskabet på, forringelse af eller udelukkelse af enhver ret til at udøve denne rettighed, beføjelse eller retsmiddel, som er dækket af de operative aftaler eller ved lov.

16.6. Ethvert krav mod Kunden fra Selskabet dækket af de operative aftaler kan helt eller delvist blive undtaget, frigivet, eller udskudt af Selskabet efter eget skøn uden at påvirke nogen af de øvrige rettigheder med hensyn til, hvorvidt disse frafaldes eller udskydes. En dispensation fra Selskabet med hensyn til en overtrædelse af nogle af vilkårene i de operative aftaler eller af en standard under disse vilkår udgør ikke et afkald i forhold til andre brud eller misligholdelse og berører ikke de øvrige vilkår. En dispensation fra Selskabet vedrørende en overtrædelse af nogle af vilkårene i de operative aftaler vil ikke forhindre Selskabet fra efterfølgende at kræve overholdelse af fremtidige forpligtelser.

16.7. De rettigheder, der tilfalder Selskabet under de operative aftaler, er kumulative og ekskluderer ikke nogen rettigheder i henhold til lovgivningen.

16.8. Selskabet kan overdrage rettigheder og forpligtelser i operative aftaler til tredjemand helt eller delvist forudsat, at en sådan erhverver accepterer at overholde vilkårene i de operative aftaler.

16.9. Hvis et vilkår for de operative aftaler (eller en hvilken som helst delmængde heraf) af en kompetent domstol fastslås til at være uden retskraft, berøres resten af de operative aftaler ikke.

16.10. Kunden må ikke overdrage eller foregive at tildele eller på anden måde overføre Kundens rettigheder eller forpligtelser i henhold til operative aftaler uden forudgående skriftlig tilladelse fra Selskabet.

 

17 REPRÆSENTATIONER OG GARANTIER

17.1. Kunden erklærer sig indforstået med og er enig i, at dette samtykke gentages, hver gang Kunden tilgår Produktet således at:

(A) de oplysninger, som Kunden giver til Selskabet om at åbne en personlig profil og med hensyn til de operative aftaler og til enhver tid derefter, er sande, nøjagtige og fuldstændige i alle væsentlige henseender;

(B) Kunden har læst og forstået vilkårene i de operative aftaler;

(C) Kunden er behørigt bemyndiget til at indgå de operative aftaler og bruge Produktet samt udføre sine forpligtelser i henhold hertil;

(D) Kunden er en person, der har åbnet en profil eller, hvis Kunden er en virksomhed, den person, der har udfyldt ansøgningen for at åbne profil på Kundens vegne,

(E) alle handlinger, der udføres under de operative aftaler, ikke vil overtræde nogen regler, der gælder for Kunden eller den jurisdiktion, hvor Kunden er bosiddende, eller nogen aftale som Kunden er bundet af, eller ved hvilken enhver af Kundens aktiver er berørt.

18 KVITTERING

18.1. Kunden anerkender at have læst denne aftale og accepterer at være bundet af dens vilkår og betingelser.

18.2. Selskabet forbeholder sig ret til at ændre og / eller revidere de operative aftaler til enhver tid. Hvis Selskabet beslutter at foretage ændringer, skal sådanne ændringer indarbejdes i Selskabets reviderede Operative aftaler.

SLUTBRUGERAFTALE

PRÆAMBEL

Opdateret oktober 2016

Dette er den slutbrugerlicensaftale (“Aftalen”), der gælder for de produkter og tjenester, som Floragora IVS, der fungerer som Floragora.dk IVS, Kronprinsensgade 2, 2. sal, 1114 Kbh. K, Danmark, (+45) 60 62 93 90, CVR-nummer 37549517 (“Selskabet”).

Såfremt Kunden har nogen indvendinger mod de vilkår og betingelser, der er fastsat heri, må Kunden ikke bruge Selskabets hjemmesider, services eller produkt på nogen måde.

Brug af denne hjemmeside, services eller produkt udgør Kundens accept af disse vilkår og betingelser og alle andre juridiske meddelelser og erklæringer, der findes på Selskabets hjemmeside eller i de operative aftaler.

Kundens brug af Selskabets produkter og services er underlagt den version af denne aftale, der gælder den dag, Kunden opnår adgang til Selskabets hjemmeside, produkt eller tjenester.

Kunden accepterer hermed brugen af elektronisk kommunikation med henblik på at indgå kontrakter, samt til elektronisk levering af meddelelser og politikker. Desuden giver Kunden hermed afkald på rettigheder eller krav i henhold til nogen love eller regler i nogen jurisdiktion, som kræver en original (ikke-elektronisk) signatur eller levering eller tilbageholdelse af ikke-elektroniske journaler.

Denne aftale udgør sammen med brugeraftalen, de operative aftaler som ændret fra tid til anden og deri er fastsat de vilkår, hvorunder Selskabet leverer Produktet og ydelser til Kunden:

1 AFTALENS OMFANG

1.1. Denne aftale gælder for Selskabets:

(a) Websites,

(b) Produkter,

(C) Indhold,

(D) Software,

(E) Databaser, og

(F) øvrige data, kollektivt benævnt (“Tjenester”), som Selskabet tilvejebringer i samarbejde med Selskabets partnere.

1.2. Indholdet og oplysninger indeholdt i Tjenesterne leveres af Selskabet. Læs omhyggeligt alle vilkår og betingelser forud for brugen af Selskabets hjemmesider og/eller platforme i denne aftale.

1.3. Hvis Kunden ikke accepterer disse vilkår og betingelser, skal og må Kunden ikke bruge Selskabets Produkter.

1.4. Denne aftale kan opdateres af Selskabet fra tid til anden uden forudgående varsel til Kunden. Brugen af tjenester kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser, som vil blive offentliggjort af Selskabet fra tid til anden.

2 LICENS

2.1. Selskabet giver hermed Kunden en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig licens (“Licens”) til at bruge Tjenesterne. Tjenesten må kun anvendes til personlig brug. Selskabet kan opsige denne licens, annullere Kundens adgangskode og / eller Kundens profil (eller dele af den), hvis Kunden ikke overholder disse vilkår og betingelser.

2.2. Kunden må ikke:

(A) tilpasse, modificere, dekompilere, oversætte, kopiere, demontere eller skabe afledte værker baseret på Tjenesterne; og / eller

(B) låne, udleje, lease, give, underlicensere eller på anden måde overføre Tjenesterne (eller enhver kopi heraf) helt eller delvist, til nogen anden part; kopiere, ændre, oversætte, dekompilere eller foretage reverse engineering af softwaren (herunder, men ikke begrænset til, at ændre softwaren på nogen måde);

(C) fjerne, ændre eller forårsage at følgende ikke vises: eventuelle varemærker, meddelelser om ophavsret eller nystartede meddelelser i programmerne og / eller dokumentation.

3 PROFILINFORMATION OG BRUGERSIKKERHED

3.1. For at kunne bruge Tjenesten skal Kunden tilmelde sig og oprette en specifik profil. Det er Kundens ansvar at holde profiloplysninger hemmelige, og Kunden er ansvarlig for alle handlinger foretaget på profilen.

3.2. Kunden er enig i:

(A) straks at underrette Selskabet om uautoriseret brug af profilen eller enhver anden overtrædelse af sikkerhed, og

(B) ved afslutning på hver brugssession, at logge ud fra sin profil på en ordentlig måde.

 

4 BRUGERADFÆRD

4.1. Kunden må ikke anvende Tjenesterne til ulovlige eller uautoriserede formål.

4.2. Kunden accepterer ikke at bruge Tjenesterne til at:

(A) forstyrre eller beskadige Tjenesterne, servere eller netværk forbundet med Tjenesterne. Kunderne skal ikke ignorere betingelser, politikker og / eller regler for netværket, der er forbundet til Tjenesterne.

(B) overtræde – forsætligt eller uforsætligt – lokale, statslige, nationale eller international regler, der gælder for Selskabets software.

4.3. Ved at bruge Tjenesterne anerkender Kunden, at Kunden er godt informeret om, at Selskabet ikke udfører nogen forudgående filtrering af indhold og / eller oplysninger, der stilles til rådighed via Tjenesterne fra tredjeparter og andre brugere. Selskabet og / eller dets agenter har ret til at fjerne ethvert indhold, der overtræder disse licensbetingelser eller som opstår i opposition til disse regler på nogen anden måde.

4.4. Kunden er enig i, at det er op til Kunden at vurdere de involverede brugere af Tjenesten herunder med hensyn til risici forbundet med tillid til nøjagtighed, perfektion og / eller gavn af indhold fra Tjenesten. Kunden er også enig i, at disse risici påhviler Kunden.

4.5. Kunden anerkender, at Kunden er ansvarlig for indhold, oplysninger og materiale, som Kunden indsender, uploader eller transmitterer gennem nogen af Selskabets hjemmesider, applikationer og / eller eventuelle netværk, indlæg, blogs og andre kommunikations- og / eller indholdsmuligheder stillet til rådighed af Selskabet. Herunder har Kunden ansvar for lovlighed, pålidelighed, hensigtsmæssighed, originalitet og ophavsret vedr. sådanne eventuelle oplysninger eller materiale samt billedmateriale.

4.6. Derudover erklærer og garanterer Kunden, at:

(A) Kunden ejer alle rettigheder, titel og øvrige retsmæssige interesser i indholdet tilvejebragt af Kunden, og

(B) distribution af Kundens indhold af Selskabet (på nogen måde eller medie overhovedet, på en ubegrænset basis) ikke (og vil ikke) krænke(r) privatlivets fred, reklamerettigheder, ophavsrettigheder, kontraktrettigheder eller andre rettigheder af nogen individer eller udgør nedsættende bemærkninger om, bagvaske eller på anden måde kritisere nogen person eller enhed. Kunden er eneansvarlig for eventuelle skader som følge af enhver overtrædelse af ophavsrettigheder, varemærker eller andre ejendomsrettigheder og for enhver anden skade eller tab som følge af noget indhold tilføjet Produktet.

4.7. Selskabet påtager sig ikke at gennemgå og overvåge alt indhold, og Selskabet støtter, sanktionerer, opmuntrer, verificerer ikke og er ikke som udgangspunkt enige I indhold tilvejebragt af Kunden. Selskabet forbeholder sig ret til at gennemse, overvåge, revidere og / eller fjerne indhold på enhver måde ud fra, hvad Selskabet finder passende i forhold til sit eget skøn. Kunden anerkender, at Selskabet kan aflægge rapport til statslige myndigheder om enhver handling, der kan betragtes ulovlig og / eller som kan kræves af disse myndigheder. Hvis anmodet herom kan Selskabet samarbejde med statslige myndigheder i enhver undersøgelse af påstået ulovlig aktivitet. Kunden bekræfter og erkender, at Selskabet også kan opretholde registreringer af alt sådant indhold.

4.8. På visse tidspunkter kan Selskabet give Kunden forskellige værktøjer, links til andre hjemmesider, cirkulere nyhedsbreve og / eller give Kunden tredjemands oplysninger med henblik på at øge Kundens bekvemmelighed ved brug af Tjenesten. Dette medfører ikke at Selskabet godkender, giver nogen repræsentation af, berettiger, garanterer eller understøtter at nøjagtigheden, korrektheden, aktualiteten eller fuldstændigheden af disse oplysningers egnethed for Kunden. Sådanne oplysninger og værktøjer tilvejebringes udelukkende for at hjælpe Kunden til at træffe Kundens egne beslutninger og udgør ikke rådgivning af Kunden.

4.9. Selskabet er ikke forpligtet til at opdatere de oplysninger, der vises på Selskabets Websites når som helst, og Selskabet hæfter ikke for afbrydelse, forsinkelse eller unøjagtighed i oplysningerne.

4.10. Alle oplysninger eller materiale som er tilgængeligt på Selskabets hjemmesider tilvejebragt af tredjemand afspejler ene og alene synspunkter fra dem, der distribuerer disse oplysninger eller materiale og repræsenterer ikke Selskabets synspunkter og / eller dets datterselskabers.

5 INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

5.1. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder (“intellektuel ejendom”) indeholdende men ikke begrænset til alle ophavsrettigheder, varemærker, patenter, servicemærker, firmanavne, software-kode, ikoner, logoer, tegn, layouts, knapper, farveskema og grafik er Selskabets eksklusive intellektuelle ejendom og er alle beskyttet af lokal og international immaterielret og traktater, herunder alle ophavsretlige love og regler.

5.2. Kunden skal respektere alle immaterielle rettigheder, og medmindre Kunden har givet en udtrykkelig tilladelse fra Selskabet, skal Kunden ikke bruge Tjenesterne til noget formål andet end almindelige formål. Kunden må ikke ændre, sælge og / eller distribuere Tjenesten og / eller skabe nogle produkter baseret på virksomhedens ydelser eller på en del af Tjenesten uden Selskabets forudgående skriftlige samtykke.

5.3. Under ingen omstændigheder skal Kunden fjerne nogen meddelelse om ophavsret fra nogle af Selskabets immaterielle aktiver eller ulovligt bruge Selskabets software. Brugen af Selskabets Services giver ikke Kunden nogen rettigheder andre end dem, der gives til Kunden ved den genkaldelige brugerlicens.

5.4. Intet i Selskabets Services skal fortolkes som tildeling, stiltiende eller på anden måde licens eller ret til at benytte noget varemærke uden Selskabets skriftlige tilladelse eller tilladelse fra tredjemand, som måtte eje andre varemærker forefundet i Tjenesten. Medmindre det udtrykkeligt er angivet heri, kan Kunden ikke uden Selskabets forudgående skriftlige tilladelse ændre, modificere, gengive, distribuere eller kommercielt udnytte materiale; herunder tekst, grafik, video, lyd, softwarekode, brugergrænsefladedesign eller logoer fra Produktet eller nogen af Selskabets relaterede services.

5.5. Hvis Kunden linker fra en anden hjemmeside til en eller flere af Selskabets Hjemmesider, må Kundens hjemmeside samt selve linket ikke uden Selskabets forudgående skriftlige tilladelse give en indikation af, at Selskabet støtter, sponsorerer eller er tilknyttet enhver hjemmeside, der ikke er ejet af Selskabet og kan ikke gøre brug af nogen af Selskabets intellektuelle ejendom andre end dem, der er indeholdt i teksten i linket.

6 ANSVARSFRASKRIVELSE AF GARANTIER

6.1. Selskabet anbefaler ikke nogen form for transaktioner eller opfordrer Kunden til at indgå i eventuelle enkeltstående transaktioner eller på anden måde tilskynder Kunden til at forfølge en transaktion i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller opfordring eller transaktion(er) ville være ulovligt.

6.2. Selskabet fralægger sig alle garantier af nogen art; udtrykkelige eller stiltiende. Tjenesterne leveres “som de er”, og Selskabet fralægger sig ansvar for oplysninger som tredjemandsudbydere leverer til Tjenesten.

6.3. Ved at bruge Tjenesterne er Kunden enig i, at fejl og / eller udeladelser i oplysninger ikke må gøres til grundlag for krav eller søgsmål mod Selskabet.

6.4. Selskabet garanterer ikke at de funktioner, der er indeholdt i Tjenesterne, vil opfylde Kundens krav eller, at driften af Tjenesterne vil være uafbrudt eller fejlfri.

6.6. Hele risikoen med hensyn til kvalitet og ydelse af Tjenesterne er Kundens. Selskabet og / eller hvilken som helst tredjepartsleverandør fraskriver udtrykkeligt eller underforstået sig enhver garanti uden begrænsning, garanti for tilfredsstillende kvalitet eller egnethed til et bestemt formål, for så vidt angår ydelser eller enhver brug heraf. Under ingen omstændigheder må nogen af dem være ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, tilfældige eller andre følgeskader af enhver art med hensyn til anvendelsen og brugen af Tjenesten.

6.7. Kunden accepterer og anerkender hermed specifikt, at ovennævnte garanti er udtømmende og træder i stedet for enhver anden garanti, udtrykt eller underforstået. Under ingen omstændigheder skal Selskabet og / eller hvilken som helst tredjepartsleverandør eller deres direktører, funktionærer, medarbejdere, leverandører og agenter holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, mistet omsætning, tabte muligheder, mistede oplysninger, tabt eller spildt tid eller nogen særlige hændelige skader eller følgeskader, der udspringer af eller med hensyn til Tjenesterne og brugen af disse.

7 KVITTERING

7.1. Kunden anerkender at have læst denne Slutbrugeraftale og accepterer at være bundet af dens vilkår og betingelser.

7.2. Selskabet forbeholder sig ret til at revidere og / eller ændre de operative aftaler til enhver tid. Hvis Selskabet beslutter at foretage ændringer, skal sådanne ændringer indarbejdes i Selskabets reviderende Operative aftaler.